top of page

Pwogram nou yo

chris ann.jpg
Sant lekti / redaksyon ki baze sou don bay enstriksyon endividyalize pou timoun ki gen difikilte nan disleksi ak lòt andikap aprantisaj ki baze sou lang. Sesyon leson patikilye yo delivre pa pratik ki resevwa fòmasyon Orton Gillingham (OG) anba sipèvizyon yon Kamarad nan Akademi Orton Gillingham pratikan ak edikatè yo.
Nou ofri enstriksyon pou debitan, entèmedyè, ak avanse ti gwoup pou elèv k ap aprann lang angle (ELLs). Ti gwoup nou yo (nivo 1, 2, 3, ak 4) se 10 semèn, kourikoulòm ki baze sou siviv kou angle. Gwoup sa yo anseye pa yon pwofesè volontè epi rankontre pou 3-4 èdtan pa semèn.
Nou bay klas sitwayènte pou elèv ki ap prepare pou entèvyou natiralizasyon yo.
classroom.jpg
jonathan reading (2).jpg
Aprantisaj Alfabetizasyon Debaz yo (BLL) se (sitou) pale angle, granmoun Ameriken ki fèt ak difikilte nan lekti, ekri, òtograf, ak / oswa konpreyansyon. Elèv sa yo swa pa te gen chans apwopriye pou yo edike oswa yo te enfòme aprantisaj dyagnostike tankou timoun ki entèdi yo kenbe moute nan lekòl la. elèv ki jan yo Decoder ak kod mo pi efikasman.
Klib liv nou yo ki gen 6-8 moun ofri granmoun ki gen andikap devlopman opòtinite pou li pou plezi ak sosyalize nan kominote a. Gide pa yon pè nan fasilitatè volontè ki resevwa fòmasyon, klib Next Liv Liv Alfabetizasyon Nassau a rankontre chak semèn pou yon èdtan nan bibliyotèk ak kafe chwazi nan tout konte Nassau ak Suffolk.

Adilt ki gen andikap entelektyèl ak devlopman aprann eksprime tèt yo kreyativman nan ekri, fè nouvo zanmi, epi jwi lavi kominote a. Gide pa yon pè nan volontè ki resevwa fòmasyon, Jot li desann klib ekri rankontre chak semèn pou yon èdtan soti nan kominote a.
joanne.jpg
bottom of page