top of page

Elèv Alfabetizasyon Debaz pou granmoun

Enfòmasyon sou enskripsyon an

Aprantisaj Alfabetizasyon Debaz yo (BLL) se granmoun ki anjeneral fèt natif natal epi pale angle. Elèv sa yo swa pa te gen chans apwopriye pou yo edike oswa te gen enfimite aprantisaj dyagnostike tankou timoun ki entèdi yo kenbe yo. Nou ofri ti klas ansèyman an gwoup lè l sèvi avèk apwòch Orton-Gillingham (OG) pou anseye elèv granmoun BL prensip yo OG nan lekti ak ekri. Gwoup sa yo nan 3-5 elèv yo rankontre 1.5 èdtan, de fwa nan yon semèn, nan bibliyotèk lokal yo.

(...)

Elèv yo dwe enskri an pèsòn nan biwo nou an. Nan enskripsyon an, yo pral fè tès ou pou yo ka mete yo kòmsadwa nan pwogram alfabetizasyon debaz nou an.

OU DWE RELE 516-867-3580 POU FÈ yon randevou pou fè tès.

bottom of page